آقای دکتر حسین بانک

ریاست محترم بیمه سلامت استان اصفهان
و رئیس هیئت مدیره

خیریه امدادگران عاشورا اصفهان

آقای دکتر سیدرضا مرتضویان

ریاست بیمارستان شهید آیت الله صدوقی
و عضو هیئت مدیره

خیریه امدادگران عاشورا اصفهان

آقای دکتر عبدالحمید انصاریپور

مدیر عامل
و عضو هیئت مدیره

خیریه امدادگران عاشورا اصفهان

آقای دکتر مصطفی اسلامی

عضو هیئت مدیره

خیریه امدادگران عاشورا اصفهان

آقای مصطفی ملا احمدی

عضو هیئت مدیره

آقای مهدی مطیع

نایب رئیس هیئت مدیره

خیریه امدادگران عاشورا اصفهان

آقای سعید نجات بخش

بازرس و عضو هیئت مدیره

خیریه امدادگران عاشورا اصفهان

دکتر حسن رزمجو

عضو هیئت مدیره

آقای مهران فتحیان

خزانه دار