ارایه خدمات شایسته ی شما نیازمند عزیز همچون :
کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، دارویی و تجهیزات پزشکی در حد امکانات موسسه بوده و با هماهنگی و معرفی به پزشکان طرف قرارداد و متعهد انجام میگردد.