شرکت در بیست و یکمین مجمع خیرین سراسر کشور در تهران مورخ 12و13 بهمن1402

در این همایش  آقای دکتر انصاری پور مدیر عامل  موسسه گزارشی از عملکرد موسسه اصفهان ارائه نمودندو همچنین  از زحمات یکی از خیرین نمونه اصفهان بنام آقای مهندس گودرزی که علاوه برمساعدت به خیریه اصفهان ، درخصوص تامین هزینه سبدهای ارزاق به خیریه تهران هم همکاری  نمودندبالوح تقدیر واهداء هدیه قدردانی بعمل آمد .