حضور رئیس هیئت مدیره خیریه امدادگران عاشورا تهران در موسسه خیریه اصفهان

به استحضار می رساند  رئیس هیئت مدیره  موسسه خیریه امدادگران عاشورا( حاج آقا فتحیان  ) در تاریخ 1402/12/5  در موسسه خیریه امدادگران عاشورا اصفهان  حاضر شدند وپس از ارائه گزارش  معاونتها ،جلسه مصوبات خوبی در پی داشت .