پنجمین مجمع خیرین موسسه خیریه امدادگران عاشورا اصفهان

در تاریخ 1402/12/9 از ساعت ../19 تا21/30 در تالار شهید بهشتی  دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان  باحضور جمعی  از خیرین  برگزارگردید.در این جلسه مدیر عامل موسسه جناب آقای انصاری پور  گزارشی  از اقدامات  خیریه راارائه  نمودند  و سپس آقای  دکتر شیرانی  ریاست  محترم دانشگاه علوم  پزشکی  و رئیس  هیات مدیره  موسسه  در خصوص پیشگیری  از بیماری سرطان سخنانی  را ایراد  نمودند . در پایان  از تعدادی  خیرین  تشکر  و قدردانی  به عمل آمد.  در تاریخ 1402/12/9 از ساعت ../19 تا21/30 در تالار شهید بهشتی  دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان  باحضور جمعی  از خیرین  برگزارگردید.در این جلسه مدیر عامل موسسه جناب آقای انصاری پور  گزارشی  از اقدامات  خیریه راارائه  نمودند  و سپس آقای  دکتر شیرانی  ریاست  محترم دانشگاه علوم  پزشکی  و رئیس  هیات مدیره  موسسه  در خصوص پیشگیری  از بیماری سرطان سخنانی  را ایراد  نمودند . در پایان  از تعدادی  خیرین  تشکر  و قدردانی  به عمل آمد.