مهربان باشیم

همکاری و همیاری شما بزرگواران لبخند را به بیماران سرطانی نیازمند هدیه می دهد

شماره کارت  ۶۲۷۳۸۱۱۱۷۴۲۱۳۱۲۱ به نام خیریه امدادگران عاشوراجهت واریزو لطفاما را مطلع فرمایید .تلفن جهت اطلاع واریزی:09908585960 


news

آماده دریافت کمک های نقدی شما برای کمک به بیماران نیازمندسرطانی هستیم.
شماره کارت

۶۲۷۳۸۱۱۰۳۵۰۵۳۶۳۳

بانک انصار بنام موسسه خیریه امدادگران عاشورا