غدیر

بیایید به بیماران سرطانی نیازمند امید و زندگی ببخشیم …

واریز کمک های شما بزرگواران به شماره کارت   ۶۲۷۳۸۱۱۱۷۴۲۱۳۱۲۱

 به نام خیریه امدادگران عاشورا

news

آماده دریافت کمک های نقدی شما برای کمک به بیماران نیازمندسرطانی هستیم.
شماره کارت

۶۲۷۳۸۱۱۰۳۵۰۵۳۶۳۳

بانک انصار بنام موسسه خیریه امدادگران عاشورا