مهربان باشیم

همکاری و همیاری شما بزرگواران لبخند را به بیماران سرطانی نیازمند هدیه می دهد

شماره کارت  ۶۲۷۳۸۱۱۱۷۴۲۱۳۱۲۱ به نام خیریه امدادگران عاشوراجهت واریزو لطفاما را مطلع فرمایید .تلفن جهت اطلاع واریزی:09908585960