غدیر

بیایید به بیماران سرطانی نیازمند امید و زندگی ببخشیم …

واریز کمک های شما بزرگواران به شماره کارت   ۶۲۷۳۸۱۱۱۷۴۲۱۳۱۲۱

 به نام خیریه امدادگران عاشورا