ما معتقدیم برای زدودن فقر و بیماری از چهره این سرزمین و حفاظت از کیان خانواده می باید در حد توان خود به ترویج فرهنگ اسلام ناب و توجه به کرامات انسان و گسترش روحیه بخشندگی و انفاق در جامعه اقدام نماید.

از مهمترین اهداف موسسه خیریه امدادگران عاشورا اصفهان می تان به موارد زیر اشتره نمود.

۱- بسط فرهنگی اسلام ناب و توجه به کرامات انسانی جامعه.

۲- تلاش در جهت تحقق توصیه ائمه و پیشوایان دینی در راستای رسیدگی به حال محرومان و مستضعفین جامعه به منظور گسترش عدالت اجتماعی.

۳- گسترش فرهنگ انفاق در جامعه.

۴- ایجاد زمینه مناسب به منظور ارائه خدمات امدادی،بهداشتی،درمانی،آموزشی،مشاوره ای و توانبخشی مطلوب به محرومین با بهره گیری از استعدادهای موجود در جامعه.

۵- ترغیب جامعه پزشکی و موسسات بهداشتی، درمانی به امر نیکوکاری در راستای وظایف اسلامی،انسانی.

۶- کمک به زدودن فقر و بیماری از چهره جامعه

۷- جلوگیری از به خطر افتادن کیان خانواده .