جلسه هیئت امناء

به استحضارمی رساند جلسه هیئت امناء موسسه خیریه امدادگران عاشورا اصفهان در تاریخ 1403/3/31  دردفتر دانشگاه علوم پزشکی  باحضور اکثریت اعضاء وهمچنین  تعدادی از خیرین  برجسته کشوری  ونماینده  استانداری  جهت انتخاب مجدد هیات مدیره  موسسه تشکیل ومصوبات خوبی در پی داشت .

مقرر شد : اعضاء هیات امناء از 20 نفر به 30 نفر افزایش  یابد .

مقرر شد : اعضاء هیات  مدیره اصلی  از 5 نفر به 7 نفر  افزایش  یابد .