دیدار از مددجو تحت پوشش موسسه خیریه

در تاریخ 1402/12/04 در معیت حاج آقا  فتحیان  رئیس هیئت  مدیره  و مدیر عامل  موسسه  خیریه  امدادگران عاشورا تهران از  یک مددجوی تحت پوشش ( سرپرست خانوار ) بازدید به عمل آمدکه درخصوص رفع مشکلات ایشان اقدامات موثری  انجام شد .