دیدار از مددجو

باسلام واحترام درتاریخ1402/09/17عیادت وسرکشی ازمددجو درمعیت آقای تیموری قائم مقام موسسه وآقای حلاج مسئول پشتیبانی انجام شدوبحمداله مصوباتی درپی داشت.

موسسه خیریه امدادگران عاشورااصفهان