عیادت از مددجو

در تاریخ1402/10/16 عیادت از یکی از مددجویان جوان تحت پوشش  موسسه  توسط مسئولین  انجام  و مصوباتی  در پی داشت .